NAM ondertekent nieuwe gedragscode voor olie- en gasindustrie

Vandaag ondertekent NAM samen met de andere leden van de Nederlandse branchevereniging voor olie- en gasindustrie NOGEPA de ‘gedragscode gaswinning kleine velden’. In de gedragscode zijn richtlijnen geformuleerd om de omgeving zorgvuldig te betrekken bij olie- en gasprojecten uit kleine velden op land.

Met de gedragscode geeft de sector invulling aan de wens om een betrokken, betrouwbare en benaderbare rol te spelen in de omgeving. Het is de bedoeling om nieuwe projecten voortaan zoveel mogelijk samen met de directe betrokkenen vorm te geven. Dan gaat het bijvoorbeeld om afspraken over procesparticipatie, het meenemen van wensen van de omgeving, communicatie en informatievoorzining, monitoring van omgevingseffecten, de wijze van schadeafhandeling, etc.

Draagvlak creëren voor nieuwe olie- en gasprojecten
Uiteindelijk moet de nieuwe gedragscode bijdragen aan een grotere acceptatie en meer draagvlak voor olie- en gasprojecten. De onderliggende gedachte daarbij is dat Nederland ook tijdens de energietransitie nog aardgas nodig zal hebben.

Gedragscode als startpunt voor transparante en voorspelbare projectuitvoering
De gedragscode is een startpunt en fungeert als structuur voor een transparante en voorspelbare projectuitvoering. Er zal regelmatig geëvalueerd worden. De omgeving wordt daarbij nadrukkelijk uitgenodigd om mee te denken.

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Meet- en Regelprotocol voor het eerst toegepast

Naar aanleiding van de aardbeving bij Appingedam op 29 augustus 2017 heeft NAM een speciaal rapport opgesteld voor Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) over de aardbevingsdichtheid in het gebied tussen Appingedam en Loppersum. Dit is het eerste rapport dat NAM maakte conform het Meet- en Regelprotocol.

In het Meet- en Regelprotocol is vastgelegd hoe seismische risico’s bij aardgaswinning beperkt worden en hoe de winning aangepast wordt als daar aanleiding toe is. Met de beving in Appingedam werd de grenswaarde van de ‘aardbevingsdichtheid’ op het signaleringsniveau overschreden. Het NAM-rapport neemt ook de beving bij Scharmer op 30 augustus mee, vanwege de vergelijkbare achtergrond: het aantal bevingen binnen een bepaalde tijd in grotendeels dezelfde ondergrond.

In het rapport stelt NAM vast dat er geen sprake is van onverwachte of verontrustende ontwikkelingen. Daarom wordt geadviseerd om geen aanvullende maatregelen te nemen bovenop de voorgenomen gaswinningsreductie van 10% met ingang van het nieuwe gasjaar. SodM heeft dit advies overgenomen.

NAM gebruikt het Meet- en Regelprotocol om sneller en transparanter te communiceren over de gevolgen van gaswinning.

Lees hier Rapport over aardbevingen in gebied Appingedam - Loppersum

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Plannen voor nieuwe NAM-locatie in Maasland voor onbepaalde tijd uitgesteld

NAM heeft de plannen voor het aanleggen van een nieuwe gaswinningslocatie langs de A20 in Maasland, zijn voor onbepaalde tijd uitgesteld vanwege de blijvend lage gasprijs.

“Het gaat hier om een heel klein gasveld, en omdat we zowel een locatie als een pijpleiding moeten aanleggen en de gasprijs nog steeds erg laag is, is het project momenteel economisch niet haalbaar. De kans blijft aanwezig dat het project in de toekomst weer opgepakt wordt.” aldus Eilard Hoogerduijn Strating, projectmanager van NAM. 

Onderzoek naar effecten bodemdaling afgerond

Het bodemdalingsonderzoek, dat in opdracht van de gemeente Midden-Delfland en het Hoogheemraadschap Delfland door Royal Haskoning BV is uitgevoerd, is inmiddels ook afgerond. De uitkomst van het onderzoek is een overeenstemming over de methodiek die toegepast kan worden om de mogelijke gevolgen van gaswinning op het waterpeil in kaart te brengen en hoe daar mee om kan worden gegaan.

Lees het volledige verhaal op NAM.nl 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Sauwerd heeft zijn dorpssupermarkt terug

Begin 2016 sloot de supermarkt in het Groningse dorpje Sauwerd. Vanaf dat moment werkten de inwoners hard om deze voorziening terug te brengen. Op 31 augustus verrichte CdK René Paas de officiële heropening: "Sauwerd laat zien wat gemeenschapszin is." 

De vele aanwezige inwoners van Sauwerd en het bestuur van de coöperatie staan te glimmen van trots: het is ze gelukt, hun supermarkt is terug. De Dorpswinkel is een winkel met allure geworden: het pand is opgeknapt, er is een spiksplinternieuwe inventaris aangeschaft en de producten staan te blinken in de schappen.

Coöperatievoorzitter Hylke Zijlstra is apetrots dat de winkel nu echt weer open is. “Dat is natuurlijk op de eerste plaats te danken aan de betrokkenheid van het dorp, waarvan 70% nu lid is van de coöperatie. Maar ook de hulp, financiering en deskundigheid vanuit de gemeente, de provincie, fondsen zoals het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma en de Rabobank hebben er aan bijgedragen dat we hier staan.”


Lees het verhaal van de dorpssupermarkt in Sauwerd op NAM.nl of bekijk deze video

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Nieuwe realiteit bij NAM: (oud-)medewerkers aan het woord

Jarenlang was NAM een onderneming waar medewerkers hun carrière van begin tot eind konden uitstippelen. Maar die situatie is veranderd. De roep om duurzame energiebronnen klinkt steeds luider, het gebruik van aardgas is niet langer vanzelfsprekend. De komende tijd vertellen (oud-)NAM'ers in deze nieuwsbrief hoe zij omgaan met deze nieuwe realiteit. 

Hans nam in september 2016 afscheid van zijn baan als Regulatory Affairs Manager bij NAM. Hij begon op 1 oktober direct als deeltijddocent natuurkunde op het Maartenscollege in Haren, om in februari 2017 te starten met een éénjarige masteropleiding tot eerstegraads docent natuurkunde.

Nieuwe generatie naar het eindexamen loodsen
"Weer studeren bevalt me prima. En ook een groep pubers lesgeven bevalt erg goed, en is soms bijzonder uitdagend. In januari 2018 hoop ik mijn opleiding af te ronden. Daarna wil ik drie tot vier dagen per week voor de klas staan om een nieuwe generatie naar het eindexamen te loodsen."


Lees het verhaal van Hans op NAM.nl


Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer