NAM start met onderzoekswoningen

NAM onderzoekt hoe gebouwen, waar nodig, bouwkundig versterkt kunnen worden. Dit is een belangrijke stap om op termijn een plan van aanpak te ontwikkelen om onveilige situaties en grote schade in de toekomst te beperken. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door ingenieursbureau Arup.

NAM gaat in de eerste helft van 2014 van start om in de praktijk te testen hoe verschillende typen gebouwen bouwkundig versterkt kunnen worden. Om dit met zo min mogelijk overlast voor eigenaren te kunnen uitvoeren heeft NAM via een regionale makelaar twee woningen aangekocht in Noordoost-Groningen. Mogelijk volgen er meer onderzoekswoningen. Het is de bedoeling dat de onderzoekswoningen na afloop weer bewoond worden of gebruikt als modelwoning voor bouwkundige versterkingen. Dit is een vervolg, waarin op basis van computermodellen is berekend wat het effect van een aardbeving is op verschillende typen gebouwen in Groningen. De kennis die we opdoen zal gebruikt worden om een richtlijn op te stellen voor het versterken van huizen.

Inspectieteam
Terwijl het onderzoek naar bouwkundige versterking wordt uitgevoerd, gaan binnenkort speciale inspectieteams met bouwkundige experts op pad om pro-actief onveilige bouwkundige situaties in kaart te brengen en, in overleg met de eigenaar, te verhelpen. Het inspectieteam let hierbij bijvoorbeeld op ornamenten aan gebouwen. 

 

 

 

 
In gesprek met dorpsbewoners

Ruim honderd bewoners bezochten informatieavonden op donderdag 26 september en 3 oktober in Bedum en Ten Boer, georganiseerd door de vereniging Groninger dorpen (vGd) en NAM. Deze informatieve bijeenkomsten waren de eerste twee in een reeks van twaalf. NAM en vGD gaan de komende maanden wekelijks met dorpsbewoners in gesprek over gaswinning en aardbevingen.

NAM hecht veel waarde aan een goed contact met organisaties voor dorpsbelangen. De Vereniging Groninger dorpen (VGD) vindt het belangrijk dorpsbewoners goed te informeren over aardbevingen als gevolg van gaswinning. De komende maanden organiseren NAM en vGd daarom in totaal twaalf bijeenkomsten in 8 Groninger gemeenten voor 38 Verenigingen voor Dorpsbelangen. We verwachten hierbij honderden bewoners te spreken, en zullen vooral luisteren naar de vragen en zorgen die bij hen leven.

Informatie en aanmelden
De volgende bijeenkomst vindt dinsdag 15 oktober plaats in Zeerijp, gemeente Loppersum. Tot half december staan er nog tien bijeenkomsten gepland. Voor meer informatie, kijk op het kaartje met een volledig overzicht van de bijeenkomsten, of kijk op de websites van NAM platform of Groninger Dorpen. Via deze websites kunt u zich ook aanmelden voor het bijwonen van een van de avonden. 

Naast de dorpenronde continueert NAM de informatie voorziening via de reguliere informatiebijeenkomsten in het Regionaal Informatiepunt Gaswinning in Loppersum, de tweewekelijkse column in lokale kranten, en de website NAM platform.

 
Uitbreiden van het KNMI meetnetwerk

Er lopen diverse onderzoeken naar de sterkte van toekomstige aardbevingen en mogelijkheden om aardbevingen te voorkomen of de kracht ervan te beinvloeden. Ook wordt gekeken naar bovengrondse mogelijkheden om de kans op onveilige stiuaties als gevolg van een aardbeving te verkleinen. Voor bijna al deze onderzoeken is juiste en gedetailleerde informatie cruciaal. Daarom wordt het bestaande meetnetwerk in het Groningen gasveld fors uitgebreid. Op die manier kan er in de toekomst nog meer informatie verzameld worden waardoor er steeds betere en nauwkeurige conclusies kunnen worden getrokken uit alle beschikbare informatie. Deze maand wordt van start gegaan met het plaatsen van twee geofoons in bestaande putten op NAM locaties Stedum en Zeerijp in de Gemeente Loppersum. Deze geofoons registreren trillingen in de ondergrond en zullen meer inzicht geven in de diepte en locatie van aardbevingen in het Groningen-gasveld. Dit is een eerste stap die deel uit maakt van groter plan om het KNMI meetnetwerk uit te breiden van 14 naar meer dan 50 meetpunten. Daarnaast worden er diverse versnellingsmeters geinstalleerd op diverse plekken. Op deze manier wordt het netwerk steeds fijnmaziger waardoor zowel de diepe ondergrond als het effect van aardbevingen aan de oppervlakte steeds beter begrepen kan worden.

 
Verbeteren van de schadeafhandeling

NAM begrijpt dat schade overlast met zich meebrengt en vindt dat mensen moeten kunnen vertrouwen op een tijdige en correcte schadeafhandeling.

Het totaal aantal schademeldingen dat bij NAM is binnengekomen is inmiddels de 10.000 gepasseerd. Het afgelopen jaar is het aantal schade-experts en contactpersonen meer dan verdubbeld. Inmiddels is ruim 90% van de circa 2400 meldingen die wij tot 31 december 2012 hebben ontvangen naar aanleiding van de Huizinge beving op 16 augustus getaxeerd door schade-experts. Nadat de schade door een schade-expert is vastgesteld en gerapporteerd, bepaalt de schademelder wanneer en door welke aannemer de schade hersteld wordt. Zij hebben daarmee zelf invloed op de snelheid van de afhandeling van de schade. NAM spant zich de komende tijd maximaal in om ook de overige schademeldingen tijdig af te handelen. Vanzelfsprekend doen we dit op persoonlijke en zorgvuldige manier.

Daarnaast gaat NAM aan de slag met de aanbevelingen van de Technische Commissie Bodembeweging om het schadeproces verder verbeteren. De focus ligt hierbij op snelheid, consistentie en communicatie richting schademelders. Over het vormgeven van deze verbeteringen gaat NAM in gesprek met betrokken partijen.

Email Newsletter Software by Newsweaver